Paličkovanie >>> Dejiny.

Vývin čipkárstva na Slovensku.


Tak, ako sa presne nevie, kedy, ako a kde na svete sa objavila zaujímavá a pomerne zložitá u nás je vznik a najstaršie obdobie paličkovania ukryté v tmách nepoznania. Prvé historické pramene o čipkárstve na Slovensku máme až zo 16. storočia,1 keď už bolo pomerne rozvinuté, a práve preto možno predpokladať, že jeho vznik siaha hlbšie do minulosti.

Najstaršie slovenské čipky, v porovnaní s historickým materiálom okolitých národov, sú dôkazom, že vývin čipkárstva na našom území nebol jednoduchý, priamočiary. Na kultúru jeho obyvateľov mali vplyv bohaté kontakty so susednými aj vzdialenejšími krajinami. Veď uprostred Európy sa križovali rôzne obchodné cesty. Na najstarších slovenských čipkách možno pozorovať podobnosti s českými, nemeckými, ruskými, poľskými, ale aj talianskymi, belgickými, španielskymi, chorvátskymi, najmä dalmátskymi čipkami.2

Veľký vplyv na rozvoj čipkárstva na Slovensku mala nesporne nemecká banícka kolonizácia v 16. a 17. storočí. Ženy baníkov boli nútené najmä v krízových obdobiach tohto zamestnania zúčastňovať sa tiež na získavaní obživy pre rodinu. Baníci nevlastnili pôdu, a preto ženy, ale neraz aj muži, sa zaoberali domácou výrobou a predajom čipiek. Čipkárstvo v baníckych oblastiach nadobudlo špecifickú, svojráznu podobu a nemalou mierou ovplyvnilo Čipkárstvo roľníckych oblastí. Bližšie sa o ňom zmienime v kapitole o čipkách z baníckych osád. Chorvátskymi, najmä dalmátskymi prvkami obohatili slovenskú čipku pravdepodobne chor- vátski prisťahovalci. Ruské a poľské prvky sa k nám dostali v hraničných oblastiach prirodzenou výmenou kultúrnych hodnôt susediaceho obyvateľstva. Podobne to bolo aj s českou čipkou; jej vplyv na slovenské Čipkárstvo bol najväčší - úmerný veľkosti kontaktov so Slovenskom. Španielske a talianske čipky sa k nám dostali v 17. až 19. storočí vplyvom mestských bohatých rodín, ktoré si ich objednávali v Španielsku a v Taliansku, prípadne si pozývali aj čipkárky z týchto krajín, aby vyhotovili potrebné množstvo mešťanov, alebo si ich kupovali vo Viedni.3 Ženy z okolia Jablonke si jemné tylové čipky objednávali v Belgicku.4 čipiek pre dámy a ženy.

K rozvoju čipkárstva na Slovensku prispelo nemalou mierou aj pozamentárske remeslo, ktoré už v 17. storočí zapájalo do výroby čipiek veľký počet žien.5 Hoci na slovenské Čipkárstvo v tých časoch pôsobilo veľa podnetov z cudziny, slovenské čipkárky nikdy nezostali len pri cudzích vzoroch, ale ich pretvárali a obmieňali podľa vlastného vkusu a potrieb. Najmä čipky roľníckeho obyvateľstva vyrábané pre vlastnú potrebu na ľudový, najmä sviatočný a obradový oďev a bytové textílie, dosiahli nebývalú krásu a nevšednú rozmanitosť. Plietli ich husto, obyčajne z hrubšieho materiálu, s množstvom náročných väzieb; poväčšine boli pestré, aby ladili s výšivkou a materiálom ľudových odevov. Banícke čipky robené na zárobok zväčša pre mestské obyvateľstvo boli redšie, menej pestré, obyčajne biele alebo krémové.

V 18. storočí čipky na Slovensku dosahovali už vysokú estetickú i technickú úroveň, ž tohto obdobia sú správy, že ich predávali čipkári - priekupníci z Ľupčianskeho panstva (teraz Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica) i zo zvolenskej župy na Dolnú zem, do Chorvátska, Slavónie, Sedmohradska.6 Slovenské Čipkárstvo sa tak stalo významným príspevkom k formovaniu odevnej a textilnej kultúry na širšom európskom území. Následkom zmien v odievaní a zavedenia strojovej výroby v prvej polovici 19. storočia sa záujem o ručne pletenú čipku podstatne znížil. Kvantitatívny úpadok slovenského čipkárstva sa prejavil aj v technickej kvalite a estetickej úrovni.

V druhej polovici 19. storočia využila rakúsko-uhorská vláda v snahe riešiť zložitú hospodársku situáciu najmä v baníckych oblastiach, kde bývala častejšia nezamestnanosť, vzrastajúci záujem o ľudovú kultúru, a najmä ľudové umenie, a začala zakladať strediská na výskum a pozdvihnutie ľudovej výroby.7 V roku 1882 vznikol Čipkársky ústav v Kremnici, ktorý založil dielne v Soľnej Bani, v Banskej Hodruši, Piargoch (dnes Kremnické Bane), v Starých Horách, Lúčkach pri Kremnici, Kunešove, v Krahulciach; rok pôsobila škola paličkovania v Turčeku. V dielňach sa vyučili čipkárky pod vedením dielovedúcich, ktoré sa zdokonalili v špeciálnych kurzoch a na študijných cestách v Budapešti, Idrii (dnes banícke mestečko na území Juhoslávie), v Cubľani a v Sasku.8 Učiteľky čipkárskeho ústavu pracovali aj ako inštruktorky na dedinách pre spolok Izabella, ktorý vznikol roku 1895 v Bratislave a trval až do 1. svetovej vojny. Jeho úlohou bolo zriaďovať na dedinách vyšívačské a čipkárske dielne.9 Spolok mal pre zachovanie a rozvoj ľudovej výroby na Slovensku veľký význam, bol však v maďarských rukách a, žiaľ, slovenské umenie propagoval a rozširoval nie ako slovenské, lež ako hornouhorské.10

Koncom 19. storočia podnietilo množstvo výstav ľudového umenia (v Martine 1887, v Moskve 1857, v Prahe 1895, vo Viedni 1873 a inde), na ktorých si čipky a výšivky zo Slovenska získali veľké ocenenie, zvýšený záujem o ne. Vyžiadalo si to ďalšie organizovanie ich výroby a predaja. Najprv sa jej venovali len jednotlivci (A. Kmeť, P. Socháň, K. A. Medvecký a iní), neskôr, po roku 1900, prevzal spolok Živena túto úlohu. Ukázalo sa však, že treba samostatné stredisko, a preto založili účastinársku spoločnosť Lipa. V roku 1910 vzniklo v Skalici aj Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu, ktoré zaniklo roku 1946. Obidve inštitúcie zamestnávali vyšívačky a čipkárky na Slovensku. Za prvej ČSR starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu prevzala účastinárska spoločnosť Detva a správu štátnych čipkárskych dielní v dvadsiatych rokoch Štátny školský ústav v Prahe."

Koncom tridsiatych rokov 20. storočia, po prerušení činnosti Štátneho školského ústavu v Prahe, ujala sa organizovania ľudovej umeleckej výroby na Slovensku E. Markova, ktorá sa spolu s E. Jurekom významne zaslúžila o založenie Spolku pre zveľaďovanie domáckej výroby na Slovensku (1939) so sídlom v Bratislave. Spolok prevzal aj starostlivosť o čipkárske dielne.12

Ema Markova vykonala pre zachovanie a zveľadenie čipkárstva na Slovensku veľký kus práce nielen z organizačnej, ale aj z odbornej stránky. Sama viac ako 15 rokov zbierala dokumentačný materiál, študovala ho z hľadiska historického vývinu, aj z technologickej i výtvarnej stránky, vytvorila vzorník slovenských čipiek, urobila ich základné triedenie, určila regionálnu typológiu. Poznatky zhrnuté v diele Slovenské čipky sú dodnes jedným zo základných prameňov pre poznanie slovenského čipkárstva. Pri svojej práci E. Markova vychádzala z presvedčenia, že len jeho dôkladné poznanie umožní riadiť a organizovať výrobu tak, aby bola pokračovaním slovenských ľudových traďícií. Pričinila sa o výtvarnú renesanciu slovenskej účelovej čipky, lebo odmietla cudzie motívy a výrobu orientovala na domáce ľudové vzory a techniky charakteristické pre konkrétne regióny Slovenska.l3 Hoci činnosť Spolku pre zveľaďovanie domáckej výroby na Slovensku zohrala veľkú úlohu, predsa nebol tento spolok jediný, ktorý sa zaoberal zachovávaním a zveľaďovaním ľudovej výroby. Práca na tomto poli nebola jednotná. Vykonávala sa na družstevnom, spolkovom a akciovom základe. Do popredia silne vystupoval sociálno-ekonomický význam ľudovej umeleckej výroby. Až po 2. svetovej vojne sa starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu zjednotila založením Ústredia ľudovej a umeleckej výroby (1945). Tu sa od roku 1945 organizovala výrobaformou družstiev. V starostlivosti o čipkársku výrobu prevzalo družstvo Kroj úlohy Spolku pre zveľaďovanie ďomáckej výroby na Slovensku.

Kultúrnu funkciu ľudovej výroby zdôraznilo až začlenenie Ústredia ľudovej a umeleckej výroby roku 1954 do rezortu Ministerstva kultúry, ktoré sa stalo jeho priamym riadiacim orgánom. Ústredie zároveň premenovali na Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Zákon č. 4/58 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách uložil tejto organizácii úlohu starať sa o ľudovú umeleckú výrobu tak, aby plnila svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu ako súčasť národnej kultúry, ktorú treba podporovať a zveľaďovať. Bola to významná úloha v období, keď socializácia a inďustrializácia ďediny značne pokročila a v ďalších rokoch pokračovala ešte rýchlejším tempom, čo malo za násleďok rýchly rozpaď traďičnej kultúry na viďieku a neobišlo ani oblasť čipkárstva. Aj pre toto oďvetvie ľuďovej výroby sa ÚĽUV stalo hlavný usmerňovateľ. Ostatné organizácie a ďružstvá sa zamerali len na banícke oblasti, kde boli dobré podmienky vytvoriť výrobné stredisko s väčším počtom technicky zdatných čipkáriek, poväčšine vyučených v bývalých čipkárskych dielňach. Vďaka spomínanej výskumnej práci ďr. E. Markovej, ktorá v nej pokračovala aj v UĽUVe, nebolo príliš ťažko zorganizovať výrobu v hlavných čipkárskych strediskách - v Starých Horách a okolitých osadách, v Španej Doline, Hodruši, Solivare. Náročnejšie bolo obnovovať a rozširovať čipkársku výrobu aj v tých roľníckych oblastiach, kde bola čipka funkčne spojená s ľudovým odevom a ktorého zánik spôsoboval aj úpadok a zánik čipkárstva.

Už roku 1955 mal ÚĽUV čipkárky aj v Levoči, Gočove, Rejdovej, Troch Sliačoch, Pate, Šoporni, Slovenskom Grobe, Hlbokom a v Bratislave.14 Predsa však zostali regióny, kde už nebolo možné obnoviť čipkárstvo napriek tomu, že v minulosti dosahovalo vysokú úroveň so svojimi špecifickými znakmi. Postupne zanikali aj tie strediská, kde sa v prvých rokoch ÚĽUVu darilo výrobu udržiavať - Hlboké, Gočovo, Soporňa, Sliače. Pracovníci ÚĽUVu stáli pred zložitou úlohou, ako v čo možno najväčšej miere zachovať a využiť tradičné slovenské čipkárske technické postupy i vzory, aby sa stali súčasťou modernej kultúry. Výroba čipiek prechádzala vývojom, ktorý sa prejavil zmenou ich účelovosti. Celočipkové prikrývky i metrové čipky boli žiadané, ale o krojové súčiastky, napr. o paličkované čepce, bol. prirodzene, len malý záujem. Bolo treba hľadať nové formy, ako využiť tradičné vzory i čipkárky, ktoré by ich dokázali realizovať. Do roku 1959 riešila tieto problémy v ÚĽUVe A. Drobová. Zaslúžila sa o zachovanie hlbockej čipky tým, že ju v rokoch 1956 až 1959 naučila paličkovať ženy v Starých Horách. Po nej prevzala starostlivosť o čipkárske odvetvie B. Janeková, ktorá ho vedie dodnes. Obohatila sortiment dekoratívnymi bytovými doplnkami - závesmi, obrazmi, rozpracovala tradičné motívy v návrhoch na obrusy, stolové prestierania, prikrývky i čipky na použitie v súčasných módnych odevoch. Obnovila výrobu vláčkovej čipky v Nových Sadoch (okr. Nitra) a v Bukovci (okr. Senica).l5 Ústredie ľudovej umeleckej výroby organizovalo kurzy výroby čipiek z oblastí, kde sa už prestalo paličkovať, alebo hrozil úplný zánik výroby tradičnej regionálnej čipky. V roku 1961 v Starých Horách viedla kurz gemerskej čipky majsterka 2ofia Vilimová z Rejdovej. Rovnako sa tu niektoré ženy naučili pod vedením B. Janekovej paličkovať aj novohradskú čipku. Mária Zemková viedla roku 1962 v Španej Doline kurz šopornianskej čipky. Čipkárku Alžbetu Vaškovú zo Solivaru (dnes súčasť Prešova) vyslalo ÚĽUV v rokoch 1961 až 1963 na štipendijné štúdium do Školského ústavu umeleckej výroby v Prahe. Po zdokonalení v tomto Ústave sa stala vedúcou čipkárskeho strediska a viedla aj čipkársky krúžok detí pri základnej škole v Solivare.

Rekonštruovanie a prenášanie výroby čipiek z oblastí so zaniknutým paličkovaním do oblastí so živým čipkárstvom prináša so sebou zmeny jednak tradičnej regionálnej čipky, jednak zmeny v čipkárstve novej oblasti, do ktorej sa výroba preniesla. Čipkárky si prispôsobujú technické postupy svojim návykom a aj na čipky, ktoré sa plietli bez predlohy alebo len s nevýrazne vyznačenou hlavnou líniou, používajú teraz presné formy, čím sa aj charakter čipky do určitej miery mení. Nové vzory si čipkárky rady osvojujú a často ich obmieňajú podľa vlastných predstáv. Hoci takto čipky neraz strácajú regionálny charakter, predsa sú nové tvary z výtvarnej i technickej stránky pre súčasné slovenské čipkárstvo prínosom.

Hoci ÚĽUV má v súčasnosti najväčší vplyv na rozvoj čipkárstva na Slovensku, nezahŕňa celú čipkársku produkciu. Aj keď z kvalitatívnej i kvantitatívnej stránky zaberá malé miesto, predsa tu treba spomenúť výrobné družstvo Vzor vo Zvolene, ktoré sa venuje najmä výrobe obrusov a prestieraní so špaňodolinskou čipkou.

Okrem organizovaného čipkárstva na Slovensku najmä v 80. rokoch možno pozorovať všeobecný zvýšený záujem o tento druh ručnej práce. Šíri sa prostredníctvom krúžkov pri osvetových strediskách a domoch kultúry, pri Zväze žien a iných organizáciách. Dnes paličkujú ženy aj tam, kde bola táto technika v minulosti neznáma. Mnohí jednotlivci sú samoukovia. Využívajú knihy a časopisy, ktorých je však stále nedostatok a ani z kvalitatívnej stránky nemôžu uspokojiť záujemcov. Pre malú dostupnosť študijného a porovnávacieho materiálu širokej verejnosti je súčasná neorganizovaná výroba z výtvarnej i technickej stránky na pomerne nízkej úrovni, hoci z kvalitatívnej stránky má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu.


Text je použitý z knižky : Veronika Géciová-Komorovská, Slovenská ľudová paličkovaná čipka

Paličkovanie Hlavná stránka